Thursday, May 17, 2012

Tips Keluarga Bahagia Berteraskan Al-Quran

1) Tahu Matlamat
Al-Quran menggariskan matlamat utama daripada perkongsian hidup adalah untuk berpasang-pasangan bagi berkongsi sama susah-senang, suka-duka, pahit-manis kehidupan. Ianya berupa kasih-sayang, anak-anak, tempat tinggal dan harta dan kenderaan.
Firman Allah swt dalam surah al-Baqarah, ayat 187 :
£`èd Ó¨$t6Ï9 öNä3©9 öNçFRr&ur Ó¨$t6Ï9 £`ßg©9 3
187 ... isteri-isteri kamu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...
2) Tunai Amanah
Al-Quran meletakkan posisi lelaki lebih ke hadapan berbanding kaum hawa, lalu dilantik sebagai ketua keluarga, lebih menerima harta pusaka sebagai pewaris tanggungjawab, lebih berdaya tahan sebagai tempat mencurah isi hati dan perasaan.
Firman Allah swt dalam surah al-Furqan, ayat 74 :
$oYù=yèô_$#ur šúüÉ)­FßJù=Ï9 $·B$tBÎ) ÇÐÍÈ
74.  ...dan jadikanlah kami imam (ketua)  bagi orang-orang yang bertaqwa.
3) Timbang tara
Al-Quran menuntut pasangan suami dan isteri agar lebihkan persefahaman, tingkatkan keintiman, garapkan kesepaduan demi menjaga kerukunan rumah-tangga yang dibina.
Firman Allah swt dalam surah al-Nisa’, ayat 19 :
£`èdrçŽÅ°$tãur Å$rã÷èyJø9$$Î/ 4 bÎ*sù £`èdqßJçF÷d̍x.
 #Ó|¤yèsù br& (#qèdtõ3s? $\«øx© Ÿ@yèøgsur ª!$# ÏmŠÏù #ZŽöyz #ZŽÏWŸ2 ÇÊÒÈ
19. ... dan bergaullah dengan mereka secara baik. Sekiranya kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah),karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

4) Terapkan Budaya Quranik
Sentiasa menjadikan al-Quran amalan hidup bekeluarga. Samada dalam bentuk hafalan, pembacaan, pengajian dan juga pengamalan. Rumah tangga yang dihiasi ayat-ayat Allah akan mendapat limpahan rahmat Ilahi dan para malaikat pula akan sentiasa mendoakan kebahagian mereka.
Firman Allah swt dalam surah al-Anfaal, ayat 2 :
#sŒÎ)ur ôMuÎ=è? öNÍköŽn=tã ¼çmçG»tƒ#uä öNåkøEyŠ#y $YZ»yJƒÎ) 4n?tãur óOÎgÎn/u tbqè=©.uqtGtƒ ÇËÈ
2.  ... dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.
5) Takutkan Allah
Hidupkan dalam diri kita perasaan sentiasa takutkan Allah swt lantaran lemahnya daya kita, tiada upayanya kita dalam mendepani tanggungjawab untuk mengurus rumahtangga. Takutkan Allah swt menjadikan kita sentiasa ingin mendampingi Allah Yang Maha Berkuasa ke atas sekalian hamba-hambaNya. Perasaan tersebut membawa kita kepada sentiasa berdoa dan amat-amat berharap keampunan dariNya.
Firman Allah swt dalam surah al-Anfaal, ayat 2 :
$pkšr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#þqè% ö/ä3|¡àÿRr& ö/ä3Î=÷dr&ur #Y$tR ÇÏÈ
6.  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...

No comments:

Post a Comment