Thursday, April 5, 2012

Hati Dalam Kesakitan

·         Hati yang sempurna akan menjaminkan kesejahteraan hidup bagi pemiliknya, dunia maupun akhirat.
·         Namun, hati tersebut jika tidak dijaga dan dikawal serta ditazkiahkan dengan pedoman Ilahi, pasti ianya akan musnah, rosak dan sakit.
·         Firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah (10) :
Îû NÎgÎ/qè=è% ÖÚz£D ãNèdyŠ#tsù ª!$# $ZÊttB ( óOßgs9ur ë>#xtã 7OŠÏ9r& $yJÎ/ (#qçR%x. tbqç/Éõ3tƒ ÇÊÉÈ   (البقرة : 10)
Ertinya : Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka; dan mereka pula akan beroleh azab seksa Yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran).
·         Begitu juga Firman Allah swt. dalam surah al-Taubah (125) :
$¨Br&ur šúïÏ%©!$# Îû OÎgÎ/qè=è% Ðßt¨B öNåkøEyŠ#tsù $²¡ô_Í 4n<Î) óOÎgÅ¡ô_Í (#qè?$tBur öNèdur šcrãÏÿ»Ÿ2 ÇÊËÎÈ  
                                                                    (التوبة : 125)
Ertinya : Adapun orang-orang yang ada penyakit (kufur) dalam hati mereka maka surah Al-Quran itu menambahkan kekotoran (kufur) kepada kekotoran (kufur) Yang ada pada mereka; dan mereka mati, sedang mereka berkeadaan kafir.
·         Situasi yang sama bagi golongan munafik. Firman Allah swt. dalam surah al-Ahzab (12) :
øŒÎ)ur ãAqà)tƒ tbqà)Ïÿ»uZßJø9$# tûïÏ%©!$#ur Îû NÍkÍ5qè=è% ÖÚt¨B $¨B $tRytãur ª!$# ÿ¼ã&è!qßuur žwÎ) #Yráäî ÇÊËÈ  
                                                                       (الأحزاب : 12)
Ertinya : dan lagi masa itu ialah masa orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak sihat dan tidak kuat iman dalam hatinya berkata: "Allah dan RasulNya tidak menjanjikan kepada kita melainkan perkara yang memperdayakan sahaja".

No comments:

Post a Comment